Rastgele İçerikler

MahlasMatla
KemÀlÓaú naãìb idüp eger kÿyuñ yana mesken úılam
ÓÀşe li’llÀh kim daòi yÀd-ı g
İncele
BahÀrìDil müjeñ oúları zaòmından helÀk olmış yatur
Sìne àamzeñ òançerinden çÀk
İncele
--Bir úalem úaşlı mürekkeb ãaçlı kÀtib dilberi
Òalú mecnÿn ideyazdı ãaón-ı
İncele
èAdnìŞÀd olmaú isteyen àam-ıla mübtelÀ gerek
èÁlemde salùanat ùaleb iden gedÀ
İncele

Son Eklenen İçerikler

MahlasMatla
--Ey cenÀb-ı to merciè-i yÀrÀn
Dergehet maúãad-ı hÿ-dÀrÀn
İncele
RÀàıb PaşaMetÀè-ı vaãluña naúd-i dil-i şeydÀyı ben virdüm
O deñlü şöhret-ile óüsnüñ
İncele
--Beni óayrÀn [u] mest itdi civÀr-ı úapudan çıúan àarúÀf
O bir yÀúÿt-ı aóme
İncele
--ÒudÀ óaúúı ser-À-ser òÀnúÀh-ı dehri seyr itdüm
Yazılmış her der [ü] dìvÀr
İncele

En Çok Okunan İçerikler

MahlasMatla
FuøÿlìÖyle ser-mestem ki idrÀk itmezem dünyÀ nedür
Ben kimem sÀúì olan kim
İncele
Sücÿdìäanma bülbül naàmesi ey gül-èiõÀr egler beni
Gülşen-i kÿyuñda bu fer
İncele
SezÀéìTennÿr-ı dile od yaúup Àh-ı şererümden
Bir özge kebÀb mÀ-óaøar itdüm
İncele
ÙÀlièìŞol nÀz bütini gör ki yine nÀza başladı
äan kim kitÀb-ı nÀza bugün y
İncele